విజయ సేతు పతి, రాశీ ఖన్నీ జంటగా ‘విజయసేతుపతి’

విజయ సేతు పతి, రాశీ ఖన్నీ జంటగా విజయా ప్రొడక్షన్ వారి నిర్మాణంలోతమిళంలో నిర్మాణమవుతున్న ‘సంగతమిళ్’ మూవీ ని హార్షిత మూవీస్ వారుతెలుగులో ‘విజయసేతుపతి’ పేరుతో విడుదల

Read more