*దేవినేని సినిమా విడుదల ను వెంటనే నిలిపివేయాలి*

*దేవినేని సినిమా విడుదల ను వెంటనే నిలిపివేయాలి* మా అంగీకారం లేకుండా మా మనోభావాలు దెబ్బ తినేలా దేవినేని సినిమా నిర్మాణం జరిగిందని వెంటనే ఆ సినిమా

Read more